AVG WETGEVING

Privacy reglement


Uw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons. Zonder uw gegevens, zoals naam, adres en geboortedatum kunnen we geen lidmaatschap met u afsluiten. Daarom gebruiken we en bewaren we de persoonsgegevens van onze leden. Met deze informatie gaan we altijd zorgvuldig om.

Daarnaast willen we ouder(s)/verzorger(s) betrekken bij onze vereniging, door informatie te verstrekken over wedstrijden en overige activiteiten binnen onze vereniging. Daarvoor worden soms ook foto’s van leden gemaakt tijdens de uitoefening van deze activiteiten.

In dit privacy reglement kunt u lezen u op welke manier we uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft. We volgen daarbij natuurlijk de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verwerking van persoonsgegevens en beeldmateriaal van leden

Het belangrijkste doel waarvoor we uw gegevens gebruiken, is ten behoeve van het lidmaatschap van de vereniging.
Verwerking van de persoonsgegevens van onze leden wordt door Toneo verwerkt t.b.v. administratieve en financiële doeleinden en t.b.v. communicatie.

De volgende persoonsgegevens worden door Toneo aan haar leden gevraagd:

-voor- en achternaam,
-straatnaam, postcode en woonplaats,
-geboortedatum,
-telefoonnummer
-e-mailadres
-bankrekeningnummer (i.v.m. incassering lidmaatschap)

De persoonsgegevens worden door Toneo opgeslagen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor max. 7 jaar.
Toneo verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-inschrijven digimembers KNGU;
-het verzorgen van de (financiële) administratie;
-het verspreiden van een nieuwsbrief;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) en het plaatsen van beeldmateriaal door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Een vraag of een klacht?

Mocht u naar aanleiding van dit privacy reglement een vraag hebben dan verzoeken wij u ons hierover te mailen. Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover via mail of schriftelijk direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Contactgegevens

Gymnastiekvereniging TONEO
Middelbuorren 1, Opeinde
E-mail: toneo.nu@gmail.com
Website: www.toneo.nl

Voorzitter:
Evelien Jonker
Wijtze Brandsmaloane 11, Opeinde
0512-372875

Secretaris:
Diana Witveen
Middelbuorren 81, Opeinde
0512-520168

Penningmeester:
Maaike de Jong
Topaas 29, Drachten

Algemeen bestuurslid:
Sonja van der Bij
Hegewei 21, Nijega
0512-372097